2017.10.03 BB Kiểm phiếu V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

 

 

 

scan06

scan07

scan08