DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN NHIỆM KỲ II (2011 – 2016)

A/- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC A.C.B : Tỷ lệ sở hữu 34,44% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B đề cử người tham gia thành viên Hội đồng quản… Read More