Báo cáo kiểm toán năm 2017

CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_001 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_002 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_003 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_004 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_005 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_006 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_007 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_008 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_009 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_010 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_011 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_012 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_013 CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_014CLT_2017 BCTC kiem toan (Tai lieu DHCD)_015CLT_2017 BCTC kiem toan (DH co dong)_016

Báo cáo kiểm toán năm 2017 – phiên bản đầy đủ