BIÊN BẢN HỌP – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BBH0001 BBH0002 BBH0003 BBH0004 BBH0005 BBH0006