BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nghành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ cho Công Ty

BB KIEM KE_001 BB KIEM KE_002 BB KIEM KE_003