2017.11.06 BB Kiểm phiếu V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BIEN BAN KIEM PHIEU-1 BIEN BAN KIEM PHIEU-2 BIEN BAN KIEM PHIEU-3