Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

The le lam viec va bieu quyet tai DHCD thuong nien nam 2018_001 The le lam viec va bieu quyet tai DHCD thuong nien nam 2018_002