MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (Cholontourist) thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

 

thong bao moi hop