NGHỊ QUYẾT V/v Thông qua việc bổ sung nghành, nghề kinh doanh va sửa đổi bổ sung điều lệ

NGHI QUYET_001 NGHI QUYET_002 NGHI QUYET_003