2017.10.04 Phiếu biểu quyết V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ý kiến cổ đông