Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2017

TB 138 - CHI TRA CO TUC 2017

 

MẨU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

==> Tải bản mẫu Tại đây

Mau _001