NGÀY TRI ÂN THẦY

Ngày nhà giáo Việt Nam bắt đầu khi công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của tổ chức F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants – Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục) năm 1953.Đến năm 1957 công đoàn giáo dục Việt… Read More