Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

1. To trinh thong qua bao cao tai chinh 2017_001