Tờ Trình V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

scan0006_001 scan0006_002 scan0006_003

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tải bản mẫu Tại đây

phieu bieu quyet lay y kien