Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Ông Võ Thành Đông Phương         Chủ Tịch

2. Ông Dương Bá Nam                       Thành viên

3. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh          Thành viên

BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Hà Thị Mai Phương                    Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh           Thành viên

3. Bà Đặng Phương Loan                    Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Ông Võ Thành Đông Phương           Tổng Giám đốc

2. Ông Phạm Ái Quốc                           Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Huỳnh Văn Văn                         Phó Tổng Giám đốc

Thông tin cập nhật ngày 02/01/2023.