Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Ông Võ Thành Đông Phương         Chủ Tịch

2. Ông Dương Bá Nam                       Thành viên

3. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh          Thành viên

BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Hà Thị Mai Phương                    Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh           Thành viên

3. Bà Đặng Phương Loan                    Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Ông Võ Thành Đông Phương           Tổng Giám đốc

2. Ông Huỳnh Văn Văn                         Phó Tổng Giám đốc

Thông tin cập nhật ngày 01/04/2023.