Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Dương Bá Nam                        Chủ Tịch

2. Ông Võ Thành Đông Phương          Thành viên

3. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh          Thành viên

BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Hà Thị Mai Phương                    Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đồng                           Thành viên

3. Ông Thái Minh Duy                          Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Ông Võ Thành Đông Phương           Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh           Phó Tổng Giám đốc

3. Ông Phạm Ái Quốc                           Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Huỳnh Văn Văn                         Phó Tổng Giám đốc

Thông tin cập nhật ngày 08/03/2018.